〈JCJ出版部会・2019年11月例会〉「amazon帝国」の現場を撃つ 講師:横田増生(ジャーナリスト)

■開催日時:2019年11月22日(金) ■記録動画:FmA自由メディアさんにLINK